شهرداری قاین در نظر دارد براساس ماده ۵ و6 و ۷ و ۸ و ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری و به استناد لایحه شماره  11973/10/ش/ق  مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ و مصوبه شماره۱۳۱۷ مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تعداد یک قطعه زمین تجاری واقع در بلوار شهرداری به پلاک ثبتی‌های ۴۶۵ فرعی از ۱۹۱۲ اصلی و تعداد ۲ قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان امام علی (ع) به پلاک ثبتی‌های ۵۴۳۰-۵۴۳۱-فرعی از ۱۹۳۵ اصلی را  با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده (۲۰۰۲۰۹۲۳۴۹۰۰۰۰۰۴) از طریق مزایده به فروش رساند.

شرایط تجدید مزایده:

۱-برگزاری تجدید مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.

۲- برنده تجدید مزایده می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از دریافت قرارداد واگذاری نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام و ظرف مدت ۱۸ ماه پس از دریافت پروانه اقدام به ساخت ملک نماید.

۳-افرادی که در مزایده‌های اراضی شهرداری قاین از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد برنده شده اند خود و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها حق شرکت در مزایده را نداشته و چنانچه در هر مرحله خلاف این موضوع مشخص شود شهرداری نسبت به فسخ قرارداد با برنده  فاقد شرایط اقدام خواهد نمود.

۴-هر خانواده فقط و فقط مجاز به ثبت نام برای یک قطعه زمین می‌باشد و چنانچه در هر مرحله از مزایده مشخص گردد بنام سایر اعضای خانواده نیز ثبت نام شده است قرارداد لغو و سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۵-ارائه اسناد تجدید مزایده توسط شهرداری فقط از طریق سامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰  تا تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۲۷  می‌باشد که متقاضیان شرکت در مزایده می‌بایست در بازه زمانی مذکور نسبت به  مراجعه به سامانه ستاد اقدام و پس از خرید توکن نسبت به اخذ اسناد شرکت در مزایده اقدام نمایند.

۶-سپس نسبت به بارگذاری اسناد تجدید مزایده در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ اقدام نمایند که بایستی شرکت کنندگان در تجدید مزایده اطلاعات مورد نیاز را از سامانه ستاد دریافت و پس از درج قیمت پیشنهادی در آن و مهر و امضاء دوباره در سامانه بارگذاری نمایند لازم به ذکر است کلیه مدارک ارسالی به صورت دستی مورد قبول نمی باشدو فقط باید اطلاعات خود را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

۷-شرکت کنندگان در  مزایده می‌بایست: ۱- شرایط قبولی مزایده و مدارک  احراز ۲-تعهد نامه شرکت کننده در  مزایده فروش املاک شهرداری (قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی) ۳- برگه مبلغ پیشنهادی را مهر و امضاء و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت پیشنهاد آنها رد خواهد شد.

۸-زمان بازگشایی پاکت‌ها تجدید مزایده ساعت ۱۳ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ واقع در محل شهرداری می‌باشد

۹-در صورت امتناع از انعقاد قرارداد زمین سپرده برنده و یا برندگان مزایده ضبط خواهد شد.

۱۰-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است برنده مزایده می‌بایست وجه کل زمین را طی یک هفته به حساب درآمد شهرداری قاین نزد بانک ملی بلوار بسیج واریز نماید در غیر اینصورت سپرده پیشنهاد اول به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی مزایده قرارداد منعقد خواهد شد

۱۱-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده زمین در مزایده خواهد بود

۱۲-متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۵۶۶۲۲۰ (حاجی نژاد)  واحد املاک شهرداری تماس حاصل یا به آدرس اینترنتی سامانه ستاد www.setadiran.ir جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.

۱۳-در صورتیکه به هنگام تحویل زمین مورد مزایده، مساحت زمین کمتر یا بیشتر از مساحت مندرج در سند مالکیت باشد طرفین نسبت به مساحت کمتر یا بیشتر از مبلغ زمین کم یا زیاد خواهند نمود

۱۴-این آگهی دارای شرایط اختصاصی در سامانه ستاد می‌باشد که بایستی به تایید شرکت کننده برسد و دوباره در سامانه ستاد بارگذاری گردد.

معاونت و مدیر امور مالی- خزاعی نیا

مدیر شهرسازی و معماری-مهاجر

مدیر امور حقوقی آبیاری

مدیر املاک- حاجی نژاد

شهردار قاین-یداله غلام پور

شناسه آگهی: 1526404
شناسه انتشار: 4231
شماره م / الف: -1