شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره مناقصه: ۲۰۰۲۰۹۲۱۲۶۰۰۰۰۰۶

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) یک مرحله‌ای

«قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد»

توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران، بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا لازم است کلیه مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نشانی مناقصه‌گزار:  بیرجـند - خیابان جمهوری اسـلامی ۶ - شرکـت ملی پخـش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی - طبقه دوم- اتاق ۲۱۳

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یکی از تضامین معتبر در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ یاد شده در جدول فوق و در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام ۹۲۰۰۰۷۱۱۰۷ بانک ملت با شناسه ۱۲۴۹۲۳۲۴ به نام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی

تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

تاریخ برگزاری جلسه توجیهی: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

آخرین مهلت ارسال پاکت‌ها ارزیابی و مناقصه (الف، ب و ج): تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

تاریخ گشایش پاکت‌ها ارزیابی: روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰ صبح

تاریخ بازگشایی پاکت‌ها مناقصه (الف، ب، ج)  و محل گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت‌ها

**شایان ذکر است در این مناقصه جهت تعیین مناسب‌ترین قیمت و برنده مناقصه، از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره ۷۹۶-۲/۲۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ وزیر محترم نفت (پیوست شده به اسناد مناقصه) استفاده می‌گردد.

حداقل شرایط پیمانکاران:

۱- داشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و تاسیسات از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

۲- ارائه گواهی تأیید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت

۳- ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس شرکت، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی

۴-  ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت

۵- ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

تذکر: کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می‌بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند (از طریق دفاتر اسناد رسمی)

تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز چهارشنـبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: ۴-۳۲۲۱۱۸۶۱-۰۵۶ داخلی ۱۱۲

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1524356
شناسه انتشار: 4169
شماره م / الف: -1