دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شبکه‌های بهداشت و درمان فردوس،  طبس، سربیشه، نهبندان، سرایان و درمیان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به كلیه شرکت‌های دارای مجوز و صلاحیت از سازمان کار، رفاه و امور اجتماعی یا شرکت‌های پیمانکاری تأسیساتی دارای پایه حداقل (۵ تأسیسات) و دارای گواهی صلاحیت ایمنی واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱)       مدت و محل انجام کار: ۱۲ ماه کامل شمسی -  شهرستان‌های تابعه  

۲)       نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۱٫۷۶۱٫۵۸۵٫۷۲۵ یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳  بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شرکت در مناقصه)

۳)       مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۱۲:۳۰ روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

۴)محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکت‌ها: سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- ساعت ۱۳:۰۰ روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می‌باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: 1524195
شناسه انتشار: 4160
شماره م / الف: -1