دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به كلیه شرکت‌های دارای مجوز و دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۲:۳۰ روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱- مدت و محل انجام کار: ۱۲ ماه کامل شمسی  –   دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۲- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳  بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شرکت در مناقصه)

۳- مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکت‌ها: سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه - روز  شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۲  (ساعت ۱۳:۰۰)

 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می‌باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: 1524190
شناسه انتشار: 4159
شماره م / الف: -1