اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی «انجام امور مربوط به حفاظت از اراضی و املاک ملی و دولتی در اختیار استان خراسان جنوبی»  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

مناقصه‌گران محترم می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1522585
شناسه انتشار: 4140
شماره م / الف: -1