شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به صورت اجاره و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در اسناد مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم) شهرداری بیرجند

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن ضربه بزنید

۱. کلیه فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می‌گردد.

۲. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می‌توانند اسناد مزایده را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  دریافت نمایند.

۳. مهلت بازدید: از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ با هماهنگی مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری بیرجند می‌باشد.

۴. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ می‌باشد.

۶. نشانی مزایده‌گذار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی –تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲

۷. مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می‌بایست نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه نمایند.

مهدی بهترین

شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1522081
شناسه انتشار: 4133
شماره م / الف: -1