دانشگاه بیرجند (مناقصه گزار به نشانی شهرستان بیرجند-دانشگاه بیرجند-پردیس شوکت آباد) درنظر دارد اجرای پروژه ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوراز محل اعتبارات عمرانی به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۳۰۲۵۷۰۰۰۰۰۶ واگذار نماید.

لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی (حداقل پایه  ۵ در رشته ابنیه) با درنظرگرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ تا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن ضربه بزنید

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه‌های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه دانشگاه بیرجند یا واریز تقدی به حساب شماره ۴۸۳۵۴۶۰۷۶ به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه بیرجند می‌باشد.

محل تحویل اسناد وپیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

ضمناً  به پشنهادات خارج از سامانه که صرفاً به صورت فیزیکی تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد و لازم است پاکت "الف"  علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد به صورت فیزیکی به آدرس: استان خراسان‌جنوبی- شهرستان بیرجند-دانشگاه بیرجند-پردیس شوکت آباد-سازمان مرکزی دانشگاه-دبیرخانه دانشگاه بیرجند در موعد مقرر تحویل گردد.

 محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات روابط عمومی دانشگاه بیرجند می‌باشد.

دانشگاه بیرجند

شناسه آگهی: 1521430
شناسه انتشار: 4122
شماره م / الف: -1