اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را فی‌مابین پیمانکاران واجدالشرایط، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید:

شماره

موضوع

مدت

مبلغ برآورد

فهرست بهاء مورداستفاده

مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در فرایند ارجاع کار

۱۶/۱۴۰۲

مناقصه خرید رنگ سرد ترافیکی، تینر و پودر شیشه‌ای (گلاسبید)

۴ ماه

۴۹٫۹۹۹٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال

خدمات فاقد فهرست بهاء

۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

      ضمانت‌نامه شرکت در فرایند ارجاع کار می‌بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به‌صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه‌گذار گردد:

الف- ضمانت‌نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به‌حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران، مدت اعتبار ضمانت‌نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل‌تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه‌گران:

  • جهت مناقصه (۱۶/۱۴۰۲) پیمانکاران حقوقی واجدالشرایط در زمینه تولید رنگ، مجاز به شرکت در فراخوان مناقصه هستند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶  لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها:

آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی        شماره تماس: ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶            کد پستی: ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵ 

متقاضیان می توانند براي كسب اطلاعات بیشتر و دريافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

شناسه آگهی: 1518718
شناسه انتشار: 4073
شماره م / الف: -1