انجام خدمات راهبری امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گاز استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۲۷)

بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره    ۵۳۱۴۶۱۶۱)

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور حقوقی و پیمان‌ها- کدپستی: ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ - تلفن:  ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶، نمابر امور پیمان‌ها:  ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع مناقصه:  انجام خدمات راهبری امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گاز استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۲۷)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین‌های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲- مبلغ تضمین: ۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد و یکصد میلیون ریال) - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی‌باشد.

نکته: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور پیمان‌ها شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.

محل تأمین اعتبار پیمان:  از محل اعتبارات جاری شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان:

  • ارائه تصویر برابر با اصل شدة پروانه رتبه بندی و تأیید صلاحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی
  • دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • داشتن سابقة‌کاری مرتبط و کافی با موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان پیشین
  • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی

تذکر: مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده ۴ این قانون (سامان توانیران) مجاز است.

برنامه زمانی مناقصه:

  • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ لغایت ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
  • اعلام نتایج ارزیابی کیفی:  ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷  لغایت ساعت ۰۹:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
  • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۹:۳۰ روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
  • زمان و مکان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰:۰۰یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می‌بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

اين آگهي در سايتهاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤيت مي باشد.

 

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1514902
شناسه انتشار: 4030
شماره م / الف: -1