اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه‌های عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد الشرایط، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی (نوبت اول) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن ضربه بزنید

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می‌بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:

الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه گران:

جهت مناقصه (۱۴۰۲/۱۵) پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته نیرو و دارای گواهی معتبر صلاحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می‌باشند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق از سامانه ستاد: ساعت ۱۲:۰۰ روز یک شنبه تاریخ  ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق  از طریق سامانه ستاد: ساعت ۸:۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌ها:

آدرس: خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان غفاری – نبش غفاری ۲۵ – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

شماره تماس: ۹-۳۲۳۴۲۱۳۷-۰۵۶ کد پستی: ۹۷۱۷۸۳۳۱۱۵

متقاضیان می توانند براي كسب اطلاعات بیشتر و دريافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir رجوع نمائید.

شناسه آگهی: 1514868
شناسه انتشار: 4028
شماره م / الف: -1