اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی در نظر دارد محصول زرشک اردوگاه انقلاب اسلامی گزندشهرستان درمیان را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت ملاحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده عمومی (اسناد)، از تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.در غیر این صورت قادر به ارائه پیشنهاد قیمت تا آخرین‌مهلت بارگذاری اسناد (۱۴۰۲/۰۴/۰۶) نخواهند بود همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌تلفن ۳۲۴۳۷۳۹۰-۰۵۶ (اداره پشتیبانی و خدمات) تماس حاصل فرمایند.

 به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط یا فاقد سپرده کافی شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1511522
شناسه انتشار: 3970
شماره م / الف: -1