شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه‌ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

آگهی مناقصه عمومی هم‌زمان با ارزیابی فشرده (نوبت اول) شهرداری بیرجند
برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن ضربه بزنید

۱. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند

۲. کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می‌گردد.

۳. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاددهندگان می‌توانند اسناد مناقصه را از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ   ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.

۴. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت  ۱۳:۰۰  مورخ   ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ   ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ است.

۶. نشانی مناقصه‌گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر - شهرداری مرکزی - تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲

۷. مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، می‌بایست مراحل ثبت‌نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

 

مهدی بهترین

 شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1510905
شناسه انتشار: 3965
شماره م / الف: -1