اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی (مناقصه‌گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری - تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰) در نظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان کاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه‌وبودجه کشور واگذار نماید.

لذا پیمانکاران واجدالشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزادمی توانند جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمناً این آگهی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به نشانی (http://iets.mporg.ir)نیزمنتشر شده است.

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید

۱. تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار): ضمانت‌نامه‌های معتبر در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ ۲۲/۹/۹۴ و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل‌تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به‌حساب شماره ۴۰۸۰۰۳۰۶۰۷۹۵۵۶۶۵ نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی.

۲. محل و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری است ضمناً به پیشنهادهای خارج از سامانه به‌هیچ‌عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳. اعتبار پروژه‌ها (برابر شرایط مناقصه): مطابق اعتبار درج شده در اسناد مناقصه

امور قرارداد اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1507881
شناسه انتشار: 3919
شماره م / الف: -1