اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کارگاه چرم بدون تجهیزات مرکز آموزش فنی وحرفه ای برادران قائن واقع در حاشیه ورودی روستای شاهیک را به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می‌شود حداکثر تا  پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ جهت دریافت اسناد و پیشنهاد مزایده به مرکز آموزش مذکور مراجعه نمایند.

 

 روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1507791
شناسه انتشار: 3917
شماره م / الف: -1