شهرداری قاین در نظر دارد اجرای  پیاده‌رو سازی بلوار ابوذر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمان کار ذیصلاح واگذار نماید.  

کلیه افراد حقیقی و شرکت‌های  دارای توان اجرائی   براساس مدارک و مناقصه شرکت کنند.

(کلیه شرکت کنندگان در مناقصه باید کلیه مدارک پیوستی مناقصه اعم از آگهی مناقصه و تمامی صفحات نقشه‌های پیوست را مهر و امضاء نموده و در سامانه بارگذاری نمایند در غیر این صورت قیمت پیشنهادی ابطال و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت)

ارائه سپرده شرکت در مناقصه ۷۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که شرکت کنندگان می‌توانند مبلغ قید شده را به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا فیش نقدی واریزی بشرح مندرج در اسناد مناقصه  را به حساب سپرده شهرداری واریز و فیش ان را در پاکت الف سامانه ستاد بارگزاری نمایند.

کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir  برگزار می‌گردد.

مهلت و دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می‌توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ از طریق سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.ir   دریافت نمایند.

مهلت بارگزاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱  

زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ می‌باشد.

کلیه هزینه‌های کارشناسی و درج آگهی در جراید  به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می‌باشد

مدت اولیه اجرای پروژه6 ماه و همچنین در صورت نیار به میزان ۲۵ درصد قرارداد  منعقده قابیلیت کاهش یا افزایش خواهد داشت که بستگی به نظر کارفرما (شهرداری قاین) خواهد داشت و کتبی به پیمان کار ابلاغ خواهد گردید.

برنده مناقصه باید در مدت ۷ روز پس از اعلام برنده مناقصه از طرف شهرداری نسبت به تهیه کلیه مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد اقدام و به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده نامبرده ضبط و نسبت به عقد قرارداد با نفر دوم اقدامات لازم صورت گرفته و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

نشانی مناقصه گذار: استان خراسان جنوبی، بلوار سیمان شهر، نبش بلوار آزادگان، ساختمان مرکزی شهرداری قاین

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ سئوالات فنی و رفع ابهام و... به واحد عمران شهرداری آقای مطهری مراجعه یا به شماره ۳۲۵۶۶۲۱۰-۰۵۶ (آقای مطهری) تماس حاصل نمائید.

 

شهردار قاین: یداله غلام پور

شناسه آگهی: 1505975
شناسه انتشار: 3881
شماره م / الف: -1