دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری امور خدمات نگهبانی و سرایدار نگهبانی واحدهای تابعه و پشتیبانی دوربین‌های مداربسته دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به كلیه شرکت‌های دارای مجوز از مراجع ذیصلاح  و دارای صلاحیت ایمنی کار واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز  پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱. مدت و محل انجام کار: ۱۲ ماه کامل شمسی  –   دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و واحدهای تابعه

۲. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ  ۱۳٫۸۶۸٫۸۲۲٫۷۱۶ ریال یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳ نزد بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه (شرکت در مناقصه)

۳. مهلت ارائه اسناد: تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

۴. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکت‌ها: سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه - روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ (ساعت ۰۹:۳۰)

 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می‌باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: 1505941
شناسه انتشار: 3879
شماره م / الف: -1