انجام خدمات امداد، بهره‌برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین، گازبانی، قرائت کنتور و وصول مطالبات در سطح شهرستان‌های درمیان و خوسف از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۲۴)

بسمه‌تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و یک‌مرحله‌ای شماره ۵۳۱۴۵۳۱۷)

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند - سایت اداری - بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی - شرکت گاز استان خراسان جنوبی - طبقه اول- امور حقوقی و پیمان‌ها - کد پستی: ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ - تلفن: ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶، نمابر امور پیمان‌ها: ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد، بهره‌برداری، تعمیرات، توسعه شبکه، مشترکین، گازبانی، قرائت کنتور و وصول مطالبات در سطح شهرستان‌های درمیان و خوسف از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۲۴)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین‌های اعلام شده در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲- مبلغ تضمین ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیزده میلیارد ریال)- ارائه هر گونه چک به‌عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مورد قبول نمی‌باشد.

نکته: اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار تا قبل از آخرین‌مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور پیمان‌های شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات جاری (منابع داخلی) و سرمایه‌ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده‌واحده قانون بودجه - طرح‌های غیرعمرانی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان:

 • دارابودن حداقل پایه ۴ در رشته تأسیسات و تجهیزات
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارابودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
 • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه‌گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
 • ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ یا حداقل سال ۱۴۰۰ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مطابق بخشنامه 26510/ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹

تذکر ۱:مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده ۴ این قانون (سامان توانیران) مجاز است.

برنامه زمانی مناقصه:

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ لغایت ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
 • آخرین‌مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ لغایت ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
 • آخرین‌مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۹:۳۰ یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
 • زمان و مکان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه‌گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی، بایستی اسناد را تا آخرین‌مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه‌گران تأیید شده در ارزیابی کیفی می‌بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

اين آگهي در سايتهاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤيت مي باشد.

 

روابط‌عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1503808
شناسه انتشار: 3851
شماره م / الف: -1