دانشگاه بزرگمهر قائنات (مناقصه گزار به نشانی خراسان جنوبی-شهرستان قائن-انتهای خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات-تلفن ۳۱۰۰۶۰۰۰-۰۵۶) درنظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل پایه ۵ رشته ابنیه) واگذار نماید.

لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با درنظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پورتال دانشگاه بزرگمهر قائنات به آدرس www.buqaen.ac.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است.

برای مشاهده جدول در اندازه بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید

۱. تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار): به صورت وجه نقد به حساب شماره ۲۵۷۴۱۸۳۲۵ بانک رفاه کارگران شعبه قائن واریز یا حواله نموده یا ضمانت‌نامه بانکی است که باید برای مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها معتبر بوده و تا مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه، این تضمین در هنگام عقد قرارداد و پس از ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات و چنانچه ضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد و یا در مدت پایان شش ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار آزاد خواهد شد.

۲. محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها دفتر مدیریت امور مالی دانشگاه واقع در شهرستان قائن-انتهای خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات

۳. اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه) از محل اعتبارات عمرانی می‌باشد.

شناسه آگهی: 1486288
شناسه انتشار: 1549
شماره م / الف: -1