شهرداری اسفدن در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری رفت و روب، نظافت معابر، جمع‌آوری زباله، نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارک‌های سطح شهر اسفدن با مشخصات ذیل را به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۰۵۵۱۹۰۰۰۰۰۱) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ می‌باشد.

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید

-          مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز پنج شنبه  ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

-          مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز دو شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

-          زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

-          تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۵۶۳۲۵۸۳۹۰۱ داخلی ۱۳

-       هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد وقبول یک یا کلیه پیشنهادها تابع آئین نامه معاملاتی خویش مختار می‌باشد.

-          سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

حسین زینلی

شهردار اسفدن

شناسه آگهی: 1489161
شناسه انتشار: 1574
شماره م / الف: -1