شهرداری حاجی آباد در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری رفت و روب، نظافت معابر، نگهداری و آبیاری فضای سبز و پارک‌های سطح شهر حاجی آباد با مشخصات ذیل را  به شماره فرخوان (۲۰۰۲۰۰۵۵۴۴۰۰۰۰۰۱) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ می‌باشد.

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰ روز  سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر ۳-۰۵۶۳۲۵۰۱۵۰۰ داخلی ۵

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه  بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

مجید رضا گزکار

سرپرست شهرداری

 

شناسه آگهی: 1497166
شناسه انتشار: 2751
شماره م / الف: -1