شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد (مطابق شرح اسناد) نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

داوطلبان می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ الی ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌تلفن ۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1502094
شناسه انتشار: 3810
شماره م / الف: -1