اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نظر دارد برای انجام امور خدماتی (بخش رانندگی و خودرویی استیجاری، تاسیسات، نگهبانی، خدمات نظافت (ستاد و واحدهای تابعه) و همچنین خدمات خودروی استیجاری اورژانس اجتماعی شهرستان درمیان)، را به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت و صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی از طریق مناقصه واگذار نماید.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی به آدرس www.bezisti.ir بخش استان‌ها / خراسان جنوبی / درباره بهزیستی استان / مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1495592
شناسه انتشار: 2690
شماره م / الف: -1