پیرو آگهی  مزایده شماره ۵۰۰۲۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰۰۲  شهرداری بیرجند بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند مهلت دریافت اسناد، مهلت بازدید و تاریخ گشایش و قرائت پیشنهادها بشرح ذیل تمدید می‌گردد.

۱. مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: پیشنهاد دهندگان می‌توانند اسناد مزایده را تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ از طریق سامانه ستاد به نشانیwww.setadiran.ir  دریافت نمایند.

۲. مهلت بازدید: از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ مورخ  ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ می‌باشد.

۳. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

۴. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰  می‌باشد.

مهدی بهترین

شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1498692
شناسه انتشار: 2773
شماره م / الف: -1