شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه‌ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی فشرده (نوبت اول) شهرداری بیرجند

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید 

۱. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند

۲. کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی setadiran.ir برگزار می‌گردد.

۳. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می‌توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴  از طریق سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir دریافت نمایند.

۴. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ می‌باشد.

۶. نشانی مناقصه‌گذار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی –تلفن ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲

۷. مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه فرمایند.

مهدی بهترین

شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1495379
شناسه انتشار: 2685
شماره م / الف: -1