انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه‌های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۱۱)

بسمه تعالی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره ۵۳۱۴۰۶۵۲)

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور پیمان‌ها- کدپستی: ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ - تلفن: ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶، نمابر امور پیمان‌ها: ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع تجدید مناقصه: انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه‌های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان

شرح مختصر کار: انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه‌های گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۱۱)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین‌های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲- مبلغ تضمین: ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یازده میلیارد ریال) - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی‌باشد.

نکته: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه- طرح‌های غیرعمرانی) شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

شرایط متقاضیان:

 • ارائه تصویر برابر با اصل شدة پروانه رتبه بندی و تأیید صلاحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته حمل و نقل
 • دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه
 • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
 • ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ یا حداقل سال ۱۴۰۰ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است.
 • مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه توانیران مجاز است.

برنامه زمانی مناقصه:

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ لغایت ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ لغایت ساعت ۰۸:۳۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۳۰روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می‌بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1487794
شناسه انتشار: 1560
شماره م / الف: -1