شهرداری نهبندان به استناد مصوبه شماره ۶۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شورای محترم اسلامی شهر نهبندان در نظر دارد نسبت به فروش تعداد ۳ دستگاه خودرو از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

 آگهی مزایده عمومی فروش تعداد ۳ دستگاه خودرو متعلق به شهرداری نهبندان

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید

۱- کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است متقاضیان از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مزایده نمایند.

۲-مهلت ومحل دریافت اسناد مزایده: از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ لغایت ساعت ۱۹ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

۳-مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

۴-زمان گشایش وقرائت پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری نهبندان.

۵-شرکت کننده در مزایده باید مبلغ 5درصد کارشناسی هر خودرو را به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۵۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه نهبندان واریز نمایند.

۶-شرکت در مزایده فقط از طریق سامانه ستاد امکان‌پذیر بوده و شهرداری از دریافت پاکت‌ها معذور می‌باشد.

۷-شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادها مختار است.

۸- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

۹-درصورتی که برندگان اول، دوم وسوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰-کسانیکه مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند حق شرکت در مزایده را ندارند.

۱۱-آدرس محل بازدید: خراسان جنوبی شهرستان نهبندان، میدان بسیج، واحد نقلیه شهرداری

۱۲-مبلغ ۹% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اضافه خواهد شد.                                                                                                               

مرتضی صادق بختیاری

شهردار نهبندان

شناسه آگهی: 1487048
شناسه انتشار: 1555
شماره م / الف: -1