انجام خدمات امداد، بهره‌برداری، تعمیرات، مشترکین، گازبانی و قرائت کنتور در سطح شهرستان‌های سربیشه و نهبندان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۰۶)

بسمه تعالی

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  یک مرحله ای شماره ۵۳۱۴۲۶۵۵)

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور پیمان‌ها - کدپستی: ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ - تلفن:  ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶، نمابر امور پیمان‌ها:  ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد، بهره‌برداری، تعمیرات، مشترکین، گازبانی و قرائت کنتور در سطح شهرستان‌های سربیشه و نهبندان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۰۶)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین‌های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲- مبلغ تضمین ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دوازده میلیارد  ریال)- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی‌باشد.

نکته: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.

 

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات جاری (منابع داخلی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان:

 • دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات
 • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاری مشابه و مرتبط
 • ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابی کیفی
 • ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ یا حداقل سال 1400توسط مؤسسات حسابرسی معتبر مطابق بخشنامه۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۹

تذکر: مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده ۴ این قانون (سامان توانیران) مجاز است.

برنامه زمانی مناقصه:

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۸:00روز دوشنبه مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۲
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی:  ۰۶/۰۳/۱۴۰۲
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۰:00روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت ۱۰:00روز  شنبه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ - سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی می‌بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1485313
شناسه انتشار: 1536
شماره م / الف: -1