اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد بند ب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی آن یک قطعه زمین با کاربری فرهنگی در شهر بیرجند را از طریق فراخوان واگذار نماید. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می‌توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی تابعه مراجعه فرمایند.

کلیه مراحل فراخوان اعم از دریافت و بارگذاری تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: ((www.setadiran.ir صورت می‌پذیرد و حتماً می‌بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگذاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰  لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ می‌باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ می‌باشد.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: 1482015
شناسه انتشار: 1475
شماره م / الف: -1