بدستور ماده 12 قانون ثبت اسناد واملاک وماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به املاک مجهول المالک واقع در بخش‌های تابعه حوزه ثبتی شهرستان فردوس  تا آخر اسفند  ماه 1401  تقاضای ثبت نموده اند، با نوع ملک مورد تقاضا برای اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی  می‌شود:

شمارات فرعی از یک اصلی بلده بخش یک فردوس

1-پلاک 137 فرعی خانم جمیله روز بخش سه دانگ مشاع از ششدانگ  باغ منزل

2-پلاک 682 فرعی آقای حسین زبرجدی  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان

3-پلاک 925 فرعی آقای محمد علی همتا ششدانگ یکباب باغ منزل

4-پلاک 1602 فرعی آقای محمد شرعی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

5-پلاک 1965 فرعی آقای علی اکبر سالار بوستانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

6-پلاک 20855 فرعی از 1043 فرعی آقای محمد حسن اکبر زاده جوان به میزان دو سهم از پنج سهم وخانم صدیقه اکبر زاده جوان به میزان یک سهم از پنج سهم ششدانگ باغمنزل

7-پلاک  21504 فرعی خانم فرح ناز صداقت طالبی ششدانگ یک قطعه باغ

8-پلاک 21575 فرعی آقای  غلامعلی غلامی ششدانگ یک قطعه باغ

9-پلاک 21577 فرعی آقای علی غلامی ششدانگ یک قطعه باغ  

10-پلاک 21593 فرعی آقای غلامرضا قوامی ششدانگ یک قطعه باغ  

11-پلاک 21594 فرعی خانم‌ها معصومه و صغری قوامی باغستان  بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

12-پلاک 21602 فرعی آقای محمود صادقی نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

13-پلاک 21604 فرعی  خانم طاهره صادقی نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

14-پلاک 21620 فرعی خانم حسنیه حیرانی اول ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

15- پلاک 21702 فرعی آقای سید حسن آسودی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

16-پلاک 21703 فرعی آقای سید حسن آسودی باغستان چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

17-پلاک 21910 فرعی آقای غلامحسین غفاری ششدانگ یک قطعه زمین بند سار

18-پلاک 21942 فرعی آقای حسین آذر  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

19- پلاک 21984 فرعی آقای نصر اله پژمان ششدانگ یک قطعه باغ

20- پلاک 21985 فرعی آقای نصر اله پژمان ششدانگ یک قطعه باغ

21- پلاک 21986 فرعی آقای نصر اله پژمان ششدانگ یک قطعه باغ

22-پلاک 21997 فرعی آقای غلامرضا ارجمندی نیا  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

23-پلاک 22005 فرعی آقای عباسعلی غفاری ششدانگ یک قطعه باغ

24- پلاک 22030 فرعی آقا ی حسین شکری ششدانگ یک قطعه باغ اناری

25- پلاک 22045 فرعی آقا ی حسن شکری ششدانگ یک قطعه باغ اناری

26- پلاک 22049 فرعی آقای محمد کلوخ داور پناه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

27- پلاک 22050 فرعی آقای سید حسن آسودی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

28- پلاک 22072 فرعی  خانم عذرا فردی  ششدانگ یک قطعه باغ

29- پلاک 22156 فرعی آقای ابراهیم نقیبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

30- پلاک 22157 فرعی آقای ابراهیم نقیبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

31- پلاک 22158 فرعی آقای ابراهیم نقیبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

32-پلاک 22188 فرعی آقای محسن قلی زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

33-پلاک 22224 فرعی آقای عباس شوریده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

34-پلاک 22229 فرعی آقای حسن راست پیمان خانکوک ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

35-پلاک 22235 فرعی آقای غلامرضا عزت طلب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

36-پلاک 22240 فرعی آقای ناصر صداقت طالبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

37-پلاک 22248 فرعی آقای حسین محمدی  ششدانگ یک قطعه باغ

38-پلاک 22312 فرعی آقای عباس رشیدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

39-پلاک 22344 فرعی  خانم‌ها طیبه و طاهره نیک بخت بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

40-پلاک 22352 فرعی آقای غلامحسین معمار باشی ششدانگ یک قطعه باغ

41- پلاک 22353 فرعی آقای غلامحسین معمار باشی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

42-پلاک 22394 فرعی آقای غلامحسین اسماعیل نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

43- پلاک 22396 فرعی آقای غلامحسین اسماعیل نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

44- پلاک 22397 فرعی آقای غلامحسین اسماعیل نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

45-پلاک 22418 فرعی خانم طیبه جمعه زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

46-پلاک 22421 فرعی آقای محمد اجمالی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

47-پلاک 22422 فرعی آقای جواد اسماعیل کمال ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

48-پلاک 22423 فرعی آقای ابراهیم مینای زراع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

49- پلاک 22424 فرعی آقای ابراهیم مینای زراع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

50- پلاک 22428 فرعی آقای جواد اسماعیل کمال ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

51- پلاک 22429 فرعی خانم طیبه جمعه زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

52-پلاک 22462 فرعی آقای حسین سپاهی ششدانگ یک قطعه باغمنزل

53-پلاک 22477 فرعی آقای ابراهیم مینای زراع ششدانگ یک قطعه باغ

54-پلاک 22487 فرعی 3574 فرعی آقای غلامرضا برزو ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

55-پلاک 22522 فرعی خانم طیبه بخت آزمای ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

56-پلاک 22531 فرعی آقای کاظم علی زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

57- پلاک 22537 فرعی آقای غلامحسین دلشاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

58-پلاک 22540 فرعی خانم طاهره رجب نیا باغستانی  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

59-پلاک 22544 فرعی آقای ذبیح اله عاقلی فر ششدانگ یک قطعه باغ اناری

60-پلاک 22556 فرعی آقای عباس شوریده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

61-پلاک 22594فرعی خانم خیر النساء احمدی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

62-پلاک 22616 فرعی آقای محسن بلوری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

63-پلاک 22617 فرعی آقای حسین اکبری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

64- پلاک 22619 فرعی آقای حسین اکبری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

65-پلاک 22634 فرعی آقای علی قدرتی کلاتی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

66-پلاک 22668 فرعی خانم زهرا نظری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

67-پلاک 22670فرعی خانم زهرا عبدی باغستان  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

68-پلاک 22694 فرعی آقای رجبعلی خاکی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

69-پلاک 22696 فرعی خانم معصومه سادات متولی باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

70-پلاک 22701 فرعی آقای ایمان جعفر نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

71- پلاک 22723 فرعی خانم معصومه خانی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

72-پلاک 22747 فرعی از 280 فرعی آقای محمد رضا رضائیان اول  و خانم فاطمه فغفوری بالمناصفه ششدانگ یک قطعه باغ

73- پلاک 22748 فرعی آقای عباسعلی رضائیان اول ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

74-پلاک 22749 فرعی آقای حسینعلی اسدی ششدانگ یک قطعه باغ اناری

75- پلاک 22766 فرعی از 280 فرعی آقای محمد رضا رضائیان اول  و خانم فاطمه فغفوری بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

76-پلاک 22780 فرعی آقای علی اکبر آملی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

77-پلاک 22792 فرعی آقای محمد تابعی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

78-پلاک 22802 فرعی آقای آراد جعفر نژاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

79-پلاک 22810 فرعی آقای محمود سالاریان  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

80-پلاک 22862 فرعی خانم صدیقه قنبری باغستان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

81-پلاک 22899 فرعی آقای محمد علی دهقان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

82-پلاک 22900 فرعی خانم زهرا احمدی باغستان  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

83-پلاک 22904 فرعی آقایان هاشم نژاد سیروس و حمید رضا عبدی بالمناصفه  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

84-پلاک 22916 فرعی آقای  علی رجبی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

85-پلاک 22928 فرعی آقای عباس محظوظی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

86-پلاک 22962 فرعی آقای محسن بلوری ششدانگ یک قطعه باغ

87-پلاک 23014 فرعی خانم شهربانو مرادیان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

88-پلاک 23032 فرعی از 4304 فرعی  خانم کبری آراسته نرم ششدانگ باغ منزل

89-پلاک 23188 فرعی از 3576 فرعی خانم نفیسه صابری مقدم ششدانگ یک قطعه باغ

90-پلاک 23202 فرعی آقای مجتبی غلامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

91-پلاک 23228 فرعی آقای حبیب اله بی نیاز ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

92-پلاک 23376 فرعی آقای محمد اسماعیل قنبریان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

93-پلاک 23380 فرعی آقای محمد اسماعیل قنبریان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

94-پلاک 23465 فرعی آقای یاس مهری ششدانگ یکباب دامداری

95-پلاک 23565 فرعی از 8125 فرعی آقای صادق قاسمی فر و خانم مرضیه قاسمی فر بالمناصفه ششدانگ یک قطعه محوطه

96-پلاک 23588 فرعی آقای جواد رضائی زال ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

97-پلاک 23590 فرعی از 11469 فرعی آقای محمد حسین ایادی ششدانگ یک قطعه باغ پسته ای

98- پلاک 23591 فرعی از 11469 فرعی آقای محمد حسین ایادی ششدانگ یک قطعه باغ پسته ای

99-پلاک 23609 فرعی از 1063 فرعی آقای مجید رئیسی میرزاقلی  به میزان چهار ونیم دانگ مشاع وخانم منیره سعید زاده به میزان یک ونیم دانگ مشاع ازکل  ششدانگ قسمتی از یکباب منزل

100-پلاک 23628 فرعی از 2643 فرعی آقای محمد حسین نخجوانی فر و خانم اقدس ذال حسینی  بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با کاربری کارگاهی

101-پلاک 23633 فرعی شهرداری فردوس ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی

102-پلاک 23634 فرعی آقای مهدی خدابخشی ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی

103- پلاک 23635 فرعی آقای مهدی خدابخشی ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی

104-پلاک 23653 فرعی آقای محمد رضا صالح نیا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

105-پلاک 23663 فرعی از 3594 فرعی آقای محمد جوادی فر ششدانگ یک قطعه باغ

106-پلاک 23665 فرعی آقای علیرضا پژمان ششدانگ قسمتی از یکباب منزل و زمین

107-پلاک 23666 فرعی آقای رضا جهنده ششدانگ قسمتی از یکباب منزل

108-پلاک 23675فرعی از 323 فرعی آقای امید غلامی  ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری باغ

109-پلاک 23684 فرعی از 4302 فرعی خانم سلطان پاکدل  ششداگ یک قطعه باغ منزل

110-پلاک 23687 فرعی آقای حسین جوان سرند ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار

111-پلاک 23695 فرعی آقای جواد فاضلی  ششدانگ قسمتی از یکباب باغ منزل

112-پلاک 23704 فرعی آقای محمد علی رضا نیا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

113-پلاک 23707 فرعی از 9198 فرعی آقای علی فضلی جوان  ششدانگ یک قطعه باغ منزل

114-پلاک 23708 فرعی آقای عبدالحسین دولتخواهی ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی

115-پلاک 23796 فرعی آقای محمود ذهبی ششدانگ یک قطعه زمین

116-پلاک 23797 فرعی آقای محمود ذهبی ششدانگ یک قطعه زمین

117-پلاک 23798 فرعی خانم طیبه ذهبی ششدانگ یک قطعه زمین

118-پلاک 23800فرعی آقای محمد خاکی ششدانگ یک قطعه باغ

119- پلاک 23801 فرعی آقای محمد خاکی ششدانگ یک قطعه باغ منزل

120-پلاک 23802 فرعی از 2719 فرعی خانم صدیقه فروزان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

121-پلاک 23803 فرعی از 978 فرعی مسجد جامع اسلامیه ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان مسجد جامع اسلامیه

122-پلاک 23804 فرعی آقای بهروز مقدم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

123-پلاک 23805 فرعی خانم آمنه نظری ششدانگ یک قطعه زمین که قبلاً مسیر راه  بوده است

124- پلاک 23806 فرعی خانم آمنه نظری ششدانگ یک قطعه زمین که قبلاً مسیر راه  بوده است

125-پلاک 23807 فرعی از 4100 فرعی آقای  محمد مهدی اخروی محبی به نسبت سه دانگ مشاع وآقایان  محمود  و مهدی حسینی هر کدام نسبت به یک دانگ ونیم  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دارای کاربری زراعی، معبر و فضای سبز

126-پلاک 23820 فرعی شرکت تعاونی مجتمع دامداران اسلامیه به شماره ثبت 351 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

127- پلاک 23821 فرعی شرکت تعاونی مجتمع دامداران اسلامیه به شماره ثبت 351 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

128- پلاک 23822 فرعی شرکت تعاونی مجتمع دامداران اسلامیه به شماره ثبت 351 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

شمارات فرعی از دو اصلی  سعدآباد بخش یک فردوس

1-پلاک 4986 فرعی آقایان حسین ایوبی و محمود اسدی بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

2-پلاک 4987 فرعی آقای غلامرضا انصاری ششدانگ قسمتی از یکباب منزل

 

شماره  فرعی از 5- اصلی  محمد آباد بخش یک فردوس

پلاک 104 فرعی آقای حسین رئیسی میرزای قلی ششدانگ یکباب ساختمان دامداری با کاربری پارک

شمارات فرعی از 8- اصلی مهرانکوشک بخش یک فردوس

1-پلاک 2182 فرعی دهیاری  روستای مهرانکوشک ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری

2- پلاک 2183 فرعی دهیاری  روستای مهرانکوشک ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری

شماره فرعی از 9- اصلی برون  بخش یک فردوس

پلاک 4097 فرعی خانم زهرا شهابی برون ششدانگ باغمنزل

شماره فرعی از 154- اصلی بیدسکان بخش یک فردوس

پلاک 880 فرعی آقای علی مصباحی بیدسکان ششدانگ یک قطعه زمین محل دامداری 

شمارات اصلی بخش یک فردوس

1-پلاک 3271- اصلی آقای غلامرضا زاهدی گستج  ششدانگ قسمتی از یکباب منزل که قبلاً مسیر کوچه بوده است

2- پلاک 3272- اصلی آقای غلامرضا زاهدی گستج  ششدانگ قسمتی از یکباب منزل که قبلاً مسیر کوچه بوده است

3-پلاک 3273- اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی) ششدانگ یکباب کاروانسرای رباط شور

4-پلاک 3274- اصلی آقای محمد حسین اسمعیل زاده حسن آباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار

5- پلاک 3275- اصلی آقای محمد رضا اسمعیل زاده حسن آباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار

6- پلاک 3276- اصلی آقای عباس اسمعیل زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار

7-پلاک 3277-اصلی آقای غلامحسین خدا خواه ششدانگ یک قطعه باغ

8-پلاک 3278-اصلی آقای غلامحسین خدا خواه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

لذا بدستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به املاک آگهی شده در فوق الذکر معترض می‌باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است باید اعتراض و  یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف مدت 90 روز  به اداره ثبت اسناد واملاک فردوس تسلیم و رسید دریافت نموده و دراجرای ماده86 آئین نامه قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه باید دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی لازم از مرجع مذکور اخذ و به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند درغیراین صورت عملیات ثبتی درچارچوب مقررات مربوطه ادامه خواهدیافت. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور می‌گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 04/02/1401

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1/03/1401

اسماعیل قامتی زاده

   سرپرست اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان فردوس

شناسه آگهی: 1477679
شناسه انتشار: 1416
شماره م / الف: -1