پیرو آگهی‌های منتشره در روزنامه خراسان امروز به شماره ۴۹۴۹ مورخه ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ و ۴۹۷۲ مورخه ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت املاک تحدید حدود املاک ذیل: پلاک‌های مندرج در تاریخ‌های معین به شرح زیر:

مزرعه نوک پلاک ۹۰۵- اصلی بخش ۲ سربیشه:

۱-ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 56/640 مترمربع پلاک 298 فرعی از 905- اصلی مزرعه نوک بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن اعتمادی نیا فرزند حسین

مزرعه استانست پلاک 920- اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 22/206 مترمربع پلاک 591 فرعی از 920- اصلی مزرعه نوک بخش 2 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه موقوفه صبیه سیدملامحمدهادی

مزرعه خراس فنود (کلاته شیخ) پلاک 1072- اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 61/1513 مترمربع پلاک 52 فرعی از 1072- اصلی مزرعه خراس فنود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای علی فنودی فرزند غلامرضا

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 77/835 مترمربع پلاک 53 فرعی از 1072- اصلی مزرعه خراس فنود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای علی فنودی فرزند غلامرضا

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 15/349 مترمربع پلاک 54 فرعی از 1072- اصلی مزرعه خراس فنود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای علی فنودی فرزند غلامرضا

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 62/105 مترمربع پلاک 55 فعی از 1072- اصلی مزرعه خراس فنود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای علی فنودی فرزند غلامرضا

5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 26/247 مترمربع پلاک 56 فرعی از 1072- اصلی مزرعه خراس فنود بخش 2 سربیشهمورد تقاضای آقای علی فنودی فرزند غلامرضا

مزرعه شواکند پلاک 1118- اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر به مساحت 17/3289 مترمربع پلاک 551 فرعی از 1118- اصلی مزرعه شواکند بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای سیدجمال ایزدی شواکند فرزند سیدنبی

2-ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر به مساحت 87/682 مترمربع پلاک 552 فرعی از 1118- اصلی مزرعه شواکند بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای سیدجمال ایزدی شواکند فرزند سیدنبی

مزرعه مود پلاک 1156- اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 49/2298 مترمربع پلاک 2402 فرعی از 1156- اصلی مزرعه مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای خانم عذرا مودی فرزند محمد

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 92/4707 مترمربع پلاک 2403 فرعی از 1156- اصلی مزرعه مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای رضا غلامی شیرگ فرزند محمد

مزرعه دهن آب مود پلاک 1159- اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 14/1400 مترمربع پلاک 1697 فرعی از 1159- اصلی مزرعه دهن آب مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای خانم زهرا مودی فرزند محمد

2-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 27/1483 مترمربع پلاک 1698 فرعی از 1159- اصلی مزرعه دهن آب مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای خانم فاطمه شهابادی فرزند رمضان

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار به مساحت 80/7110 مترمربع پلاک 1699 فرعی از 1159- اصلی مزرعه دهن آب مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای علیرضا خوری فرزند حسن

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار به مساحت 25/789 مترمربع پلاک 1700 فرعی از 1159- اصلی مزرعه دهن آب مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای علیرضا خوری فرزند حسن

در روز شنبه مورخه 23/02/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه مرتوند مود پلاک 1163- اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 09/959 مترمربع پلاک 782 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوندمود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای خانم زهرا فریور فرزند ابراهیم

2-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 93/2087 مترمربع پلاک 783 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوندمود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد فریور فرزند ابراهیم

3-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 15/728 مترمربع پلاک 784 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوندمود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد فریور فرزند ابراهیم

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 04/1988 مترمربع پلاک 785 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوندمود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد فریور فرزند ابراهیم

5- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 62/10770 مترمربع پلاک 786 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوندمود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد فریور فرزند ابراهیم

6-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 35/379 مترمربع پلاک 787 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوندمود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد فریور فرزند ابراهیم

7-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 61/1332 مترمربع پلاک 788 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوندمود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد فریور فرزند ابراهیم

8-ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 10/801 مترمربع پلاک 789 فرعی از 1163- اصلی مزرعه مرتوندمود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای رضا فریور فرزند محمد

مزرعه پدران سفلی مود پلاک 1178- اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار و بندسار به مساحت 27/6533 مترمربع پلاک 6 فرعی از 1178- اصلی مزرعه پدران سفلی مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد آذریان فرزند علیجان

مزرعه چشمه رچ پلاک 1212- اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ یک واحد مرغداری به مساحت 42/10025 مترمربع پلاک 386 فرعی از 1212- اصلی مزرعه چشمه رچ بخش 2 سربیشه مورد تقاضای خانم زهرا عباس پور فرزند علی

در روز دوشنبه مورخه 25/02/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

اراضی مستثنیات مرتع لرد مود و علی آباد پلاک‌های اصلی بخش 2 سربیشه:

1-ششدانگ ایستگاه تقلیل فشار گاز به مساحت 30/7174 مترمربع پلاک 2604- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای شرکت گاز خراسان جنوبی به شناسه ملی 10360038834

2-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 17/24285 مترمربع پلاک 2605- اصلی مستثنیات مرتع علی آباد بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد پاک رو فرزند غلامحسین

3-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 72/2092 مترمربع پلاک 2606- اصلی مستثنیات مرتع علی آباد بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد پاک رو فرزند غلامحسین

4-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 16/1269 مترمربع پلاک 2607- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

5-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 81/868 مترمربع پلاک 2608- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

6-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 59/15117 مترمربع پلاک 2609- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

7-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 71/5886 مترمربع پلاک 2610- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

8-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 66/2075 مترمربع پلاک 2611- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

9-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 46/2080 مترمربع پلاک 2612- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

10-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 06/9848 مترمربع پلاک 2613- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

11-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 32/8577 مترمربع پلاک 2614- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

12-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 95/10554 مترمربع پلاک 2615- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

13-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 49/12994 مترمربع پلاک 2616- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

14-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 36/4845 مترمربع پلاک 2617- اصلی مستثنیات مرتع لرد مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن خوری فرزند غلامحسین

در روز دوشنبه مورخه 27/02/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه و بندسار مختاران پلاک 368-اصلی بخش 4 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 49/59606 مترمربع پلاک 32 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای عباس مهری فرزند محمدحسین

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 46/15276 مترمربع پلاک 165 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای عباس مهری فرزند محمدحسین

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار به مساحت 52/25853 مترمربع پلاک 300 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد عباسی فرزند حسن

4-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 75/29338 مترمربع پلاک 301 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد عباسی فرزند حسن

5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 02/16243 مترمربع پلاک 314 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد عباسی فرزند حسن

6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 47/25109 مترمربع پلاک 334 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای غلامحسین آبداری فرزند محمدحسین

مزرعه و دشتکاره و قنات مختاران پلاک 369-اصلی بخش 4 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار موقوفه مشهور به موقوفه کلاته سلیمان به مساحت 81/1865 مترمربع واقع در اراضی مزرعه و دشتکاره و قنات مختاران پلاک 441 فرعی از 369 - اصلی  بخش4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار موقوفه مشهور به موقوفه کلاته سلیمان به مساحت 48/857 مترمربع واقع در اراضی مزرعه و دشتکاره و قنات مختاران پلاک 448 فرعی از 369 - اصلی  بخش4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار موقوفه مشهور به موقوفه کلاته سلیمان به مساحت 77/20792 مترمربع واقع در اراضی مزرعه و دشتکاره و قنات مختاران پلاک 449 فرعی از 369 - اصلی  بخش4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار موقوفه مشهور به موقوفه کلاته سلیمان به مساحت 32/1110 مترمربع واقع در اراضی مزرعه و دشتکاره و قنات مختاران پلاک 450 فرعی از 369 - اصلی  بخش4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه

5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار موقوفه مشهور به موقوفه کلاته سلیمان به مساحت 89/3502 مترمربع واقع در اراضی مزرعه و دشتکاره و قنات مختاران پلاک 451 فرعی از 369 - اصلی  بخش4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه

6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار موقوفه مشهور به موقوفه کلاته سلیمان به مساحت 86/3286 مترمربع واقع در اراضی مزرعه و دشتکاره و قنات مختاران پلاک 452 فرعی از 369 - اصلی  بخش4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه

در روز دوشنبه مورخه 18/02/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه و بندسار مختاران پلاک 368-اصلی بخش 4 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 46/103160 مترمربع پلاک 375 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد عباسی فرزند حسن

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار به مساحت 50/107699 مترمربع پلاک 466 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد عباسی فرزند حسن

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 60/27551 مترمربع پلاک 610 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای علی احمدی فرزند محمدحسین

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 06/35242 مترمربع پلاک 612 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای علی احمدی فرزند محمدحسین

5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 46/49519 مترمربع پلاک 616 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 12/25188 مترمربع پلاک 617 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

7-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40/496 مترمربع پلاک 632 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

8-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 70/22458 مترمربع پلاک 648 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای رمضان محمدی فرزند محمد

9-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 14/31351 مترمربع پلاک 660 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای عباس مهری فرزند محمدحسین

10-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 28/17799 مترمربع پلاک 661 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای عباس مهری فرزند محمدحسین

11-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 23227 مترمربع پلاک 664 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای عباس مهری فرزند محمدحسین

12-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 51/6373 مترمربع پلاک 667 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای غلامحسین آبداری فرزند عباس

در روز سه شنبه مورخه 19/02/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه و بندسار مختاران پلاک 368-اصلی بخش 4 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 70/22458 مترمربع پلاک 672 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای اکبر امام دادی فرزند ابراهیم

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 94/29698 مترمربع پلاک 685 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10/1046 مترمربع پلاک 686 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 01/29695 مترمربع پلاک 691 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای نوروزعلی گلی فرزند حاجی

5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 25/220327 مترمربع پلاک 692 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای علی اکبر عبدالهی فرزند محمدعلی

6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 37/97250 مترمربع پلاک 701 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای هاشم محمدی فرزند

7-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار به مساحت 69/40073 مترمربع پلاک 704 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد عباسی فرزند حسن

8-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار به مساحت 85/126113 مترمربع پلاک 719 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای رمضان امدادی فر فرزند عباس

9-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 85/9527 مترمربع پلاک 726 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقایان مهدی و غلامرضا عباسی فرزندان حسن بالمناصفه

10-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 94/20084 مترمربع پلاک 727 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقایان مهدی و غلامرضا عباسی فرزندان حسن بالمناصفه

11-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 12/25332 مترمربع پلاک 728 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقایان مهدی و غلامرضا عباسی فرزندان حسن بالمناصفه

12-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 01/13339 مترمربع پلاک 729 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقایان مهدی و غلامرضا عباسی فرزندان حسن بالمناصفه

در روز چهارشنبه مورخه 20/02/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه و بندسار مختاران پلاک 368-اصلی بخش 4 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 55/182293 مترمربع پلاک 732 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای خانم فاطمه ماژانی فرزند اکبر

2-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی به مساحت 21/44586 مترمربع پلاک 733 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای خانم فاطمه ماژانی فرزند اکبر

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 52/97921 مترمربع پلاک 737 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقایان علی و رمضان  عباسی فرزندان حسن بالمناصفه

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 29/37707 مترمربع پلاک 738 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد عباسی فرزند حسن

5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 68/158219 مترمربع پلاک 742 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقایان مهدی و علی و محمدابراهیم احمدی فرزند محمدحسین به تساوی

6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار مشهور به کاله معصوم به مساحت 74/10983 مترمربع پلاک 743 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن امدادی فر فرزند عباس

7-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار به مساحت 50/114685 مترمربع پلاک 744 فرعی از 368- اصلی مزرعه و بندسار مختاران بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای علی ماژانی فرزند غلامرضا

مزرعه و قنات بیمرز پلاک 525-اصلی بخش 4 سربیشه:

1-سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی و مشجر مشتمل بر ساختمان زرشک پاک کنی به مساحت 92/11458 مترمربع پلاک 179 فرعی از 525- اصلی مزرعه و قنات بیمرز بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای سید علی خاوازی فرزند سیدمحمدحسین

2- سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی و مشجر مشتمل بر ساختمان زرشک پاک کنی به مساحت 92/11458 مترمربع پلاک 179 فرعی از 525- اصلی مزرعه و قنات بیمرز بخش 4 سربیشه مورد تقاضای آقای سید ابوالفضل خاوازی فرزند سیدمحمدحسین

در روز پنجشنبه مورخه 20/02/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه و قنات حسن آباد پلاک 31-اصلی بخش 6 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 55/19899 مترمربع پلاک 483 فرعی از 31- اصلی مزرعه و قنات حسن آباد بخش 6 سربیشه مورد تقاضای خانم فاطمه سربیشگی مقدم فرزند غلامحسین

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 36/359 مترمربع پلاک 485 فرعی از 31- اصلی مزرعه و قنات حسن آباد بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای حیدر حسینی بهلولی فرزند محمدحسین

مزرعه و قنات کللاته سیدزرشکی پلاک 48-اصلی بخش 6 سربیشه:

1-ششدانگ یک باب منزل به مساحت 64/392 مترمربع پلاک 16 فرعی از 48- اصلی مزرعه و قنات کللاته سیدزرشکی بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای سیدحسین حسینی فرزند سیدمحمد

مزرعه و قنات سنوک پلاک 63-اصلی بخش 6 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر به مساحت 60/1880 مترمربع پلاک 432 فرعی از 63- اصلی مزرعه و قنات سنوک بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای علیرضا احمدی فرزند حسن

مزرعه نوک کنگان پلاک 212-اصلی بخش 6 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 97/1670 مترمربع پلاک 1 فرعی از 212- اصلی مزرعه نوک کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 99/893 مترمربع پلاک 2 فرعی از 212- اصلی مزرعه نوک کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 82/2077 مترمربع پلاک 3 فرعی از 212- اصلی مزرعه نوک کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

اراضی مجاور مزرعه طاقسکی پلاک 408-اصلی بخش 6 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت 64/77586 مترمربع پلاک 14 فرعی از 408- اصلی اراضی مجاور مزرعه طاقسکی بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای سیدمحمدتقی مجد فرزند سیدمحمدعلی

مستثنیات اراضی ملی و مرتعی مرتع پخت و متداخله ها پلاک 590-اصلی بخش 6 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین بندسار و دیمه زار به مساحت 06/5015 مترمربع پلاک 590- اصلی مستثنیات اراضی ملی و مرتعی مرتع پخت و متداخله ها بخش 6 سربیشه مورد تقاضای آقای غلامحسین علی حاجی فرزند رضا

در روز یکشنبه مورخه 31/02/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه کنگان پلاک 213-اصلی بخش 6 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 14/252 مترمربع پلاک 163 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 85/2165 مترمربع پلاک 164 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 20/147 مترمربع پلاک 165 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 97/60 مترمربع پلاک 166 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 60/213 مترمربع پلاک 167 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 94/86 مترمربع پلاک 168 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

7-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 85/183 مترمربع پلاک 169 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

8-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 85/226 مترمربع پلاک 170 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

9-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 97/165 مترمربع پلاک 171 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

10-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 57/307 مترمربع پلاک 172 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

11-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 04/98 مترمربع پلاک 173 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

12-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 253 مترمربع پلاک 174 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

13-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 45/2016 مترمربع پلاک 175 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

14-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 07/145 مترمربع پلاک 176 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

در روز چهارشنبه مورخه 03/03/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه کنگان پلاک 213-اصلی بخش 6 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 74/519 مترمربع پلاک 177 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 56/635 مترمربع پلاک 178 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 87/394 مترمربع پلاک 179 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

4-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 48/235 مترمربع پلاک 180 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

5-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 60/263 مترمربع پلاک 181 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

6-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 75/283 مترمربع پلاک 182 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

7-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 89/985 مترمربع پلاک 183 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

8-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 45/154 مترمربع پلاک 184 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

23-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 30/260 مترمربع پلاک 185 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

9-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 81/632 مترمربع پلاک 186 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

10-ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 77/1158 مترمربع پلاک 187 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

11-ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 23/477 مترمربع پلاک 188 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

12-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 90/149 مترمربع پلاک 189 فرعی از 213- اصلی مزرعه کنگان بخش 6 سربیشه مورد تقاضای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه

در روز پنجشنبه مورخه 04/03/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

مزرعه چاه پنسر پلاک 127 - اصلی بخش7 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 44/12650 مترمربع پلاک 1 فرعی از 127- اصلی مزرعه چاه پنسر بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای حسین زارعی فرزند محمد

2-ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 13/6253 مترمربع پلاک 2 فرعی از 127- اصلی مزرعه چاه پنسر بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای حسین زارعی فرزند محمد

دیمه زار تگ درح پلاک 308 - اصلی بخش7 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر تاسیسات دامپروری به مساحت 44/46221 مترمربع پلاک 35 فرعی از 308- اصلی دیمه زار تگ درح بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای محمدعلی شیروانی فرزند محمد

2-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 53/15419 مترمربع پلاک 36 فرعی از 308- اصلی دیمه زار تگ درح بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن کاوسی فرزند سلطان

3-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 53/24715 مترمربع پلاک 37 فرعی از 308- اصلی دیمه زار تگ درح بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای حسن کاوسی فرزند سلطان

اراضی دشت خاران پلاک 640 - اصلی بخش7 سربیشه:

1-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 07/13187 مترمربع پلاک 87 فرعی از 640- اصلی اراضی دشت خاران بخش 7 سربیشه مورد تقاضای آقای محمد احمدی بهلولی فرزند غلام

در روز شنبه مورخه 06/03/1402 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.

 

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره‌های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می‌گردد که در روز و ساعت مقرر بالا در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی لازم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

رئیس ثبت اسناد و املاك سربیشه

شناسه آگهی: 1480957
شناسه انتشار: 1469
شماره م / الف: -1