شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد شیرآلات مورد نیاز خود جهت اجرای پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان را به شرح ذیل و با مشخصات و شرایط كلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران (IGS- M-PL-002-3 (0) و مورد تأیید بازرسی فنی شركت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین كنندگان ذیصلاح خریداری نماید.

بسمه تعالی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی

(تجدیدمناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره ۵۳۱۳۵۹۰۶)

شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد شیرآلات مورد نیاز خود جهت اجرای پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان را به شرح ذیل و با مشخصات و شرایط كلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران IGS- M-PL-002-3 (0) و مورد تأیید بازرسی فنی شركت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین كنندگان ذیصلاح خریداری نماید ، بدین منظور از كلیه شركت‌های سازنده و یا تأمین كننده كه توانایی تأمین کالای مذکور و تهیه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار را دارند دعوت می نماید جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۰۰۶) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تذكر : هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نبوده ، در غیر اینصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود.

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- طبقه اول- امور پیمانها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ - تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور پیمانها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳- ۰۵۶

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه-طرحهای غیرعمرانی) شركت گاز استان سیستان و بلوچستان

موضوع تجدید مناقصه: خرید ۷۰ عدد شیر توپی جوشی كلاس ۳۰۰ در سایزهای مختلف (تقاضای شماره ۰۱۳۲۰۲۰)

شرح مختصر مناقصه: خرید ۷۰ عدد شیر توپی جوشی كلاس ۳۰۰ در سایزهای  ۴ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ و ۱۶ اینچ

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲- مبلغ تضمین ۴٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و هفتصد میلیون ریال)

شرایط مناقصه گران:

  • داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصلاح
  • توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانكی طبق ضوابط كارفرما
  • داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد
  • توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
  • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۰ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است.
  • ارائه ایران كد كالا الزامی است.

تذکر : مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است.

برنامه زمانی مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ لغایت ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

اعلام نتایج ارزیابی كیفی: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

زمان و مكان بازگشایی پاكات الف و ب: ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

زمان و مكان بازگشایی پاكات ج: پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ، پاکت‌های مالی شرکت‌های واجد شرایط در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ، در محل سالن جلسات

شركت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. لازم به ذكر است تاریخ و مكان اعلام شده جهت گشایش پاکت‌های مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها امكان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شركت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی كه پیشنهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به صورت كتبی اقدام خواهد نمود.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد ، هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات به‌صورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایت‌های www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1481090
شناسه انتشار: 1471
شماره م / الف: -1