شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (شماره مناقصه: ۲۰۰۲۰۹۲۱۲۶۰۰۰۰۰۱) به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله‌ای شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

قیمت‌ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

(برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن ضربه بزنید)

توضیح اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران، بازگشایی پاكات از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا لازم است كلیه مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت¬نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

نشانی مناقصه‌گزار: بیرجـند - خیابان جمهوری اسـلامی ۶ - شرکـت ملی پخـش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی - طبقه دوم- اتاق ۲۱۳

مبلغ و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: یكی از تضامین معتبر در آیین¬نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ یاد شده درجدول فوق و در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام ۹۲۰۰۰۷۱۱۰۷ بانك ملت با شناسه ۱۲۴۹۲۳۲۴ به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

تاریخ انتشار در سامانه تداركات الكترونیكی دولت: ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

تاریخ برگزاری جلسه توجیهی: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

آخرین مهلت ارسال پاکت‌ها ی مناقصه (الف،ب و ج): تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

تاریخ بازگشایی پاکت‌های مناقصه (الف، ب،ج) و محل گشایش پیشنهادها: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت‌ها

** شایان ذكر است در این مناقصه جهت تعیین مناسب‌ترین قیمت و برنده مناقصه، از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره ۷۹۶-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ وزیر محترم نفت (پیوست شده به اسناد مناقصه) استفاده می‌گردد.

حداقل تعداد مناقصه‌گران جهت گشایش پاكات: سه مناقصه‌گر

حداقل شرایط پیمانكاران:

  • ارائه گواهی تأیید صلاحیت معتبر و مرتبط از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی
  • ارائه گواهی تأیید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
  • ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شركت، آگهی تأسیس شركت ، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، كد اقتصادی و شناسه ملی
  • ارائه تصویر شناسنامه، كارت ملی، مدرك تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شركت
  • ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

تذكر: کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می¬بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند (از طریق دفاتر اسناد رسمی)

تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز دوشنـبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: ۴-۳۲۲۱۱۸۶۱-۰۵۶ داخلی ۱۱۲

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1482193
شناسه انتشار: 1477
شماره م / الف: -1