شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای با ارزیابی فشرده (نوبت اول) شهرداری بیرجند

۱. محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

۲. کلیه فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می­‌گردد.

۳. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مناقصه را از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تا ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ از طریق سامانه ستاد به نشانیwww.setadiran.ir دریافت نمایند.

۴. مهلت بارگزاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت  ۱۴:۰۰ مورخ ‍۱۴۰۲/۰۲/۱۰

۵. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت  ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ می­باشد.

۶. نشانی مناقصه‌­گذار: خراسان جنوبی - بیرجند – میدان ابوذر- شهرداری مرکزی –تلفن: ۰۵۶۳۱۸۳۰۱۰۲

۷. مناقصه­‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می­‌بایست نسبت به ثبت‌­نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد مراجعه نمایند.

مهدی بهترین - شهردار بیرجند

شناسه آگهی: 1479883
شناسه انتشار: 1453
شماره م / الف: -1