شركت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد اراضی مورد نیاز خود در محل احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز به آدرس خیابان معتمد رضایی نبش معتمد رضایی ۵ و ۷ شهر فردوس واقع در پلاک ثبتی ۴۱۲۰ فرعی از ۱ اصلی بخش ثبتی یک فردوس را مطابق كروكی ذیل بر اساس اختیارات قانونی حاصل از ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تملك و خریداری نماید.

فلذا بدینوسیله از كلیه مالكین و صاحبان حقوق احتمالی دعوت می گردد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار این آگهی همراه با در دست داشتن مدارك و اسناد مثبته مالكیت جهت سیر مراحل قانونی، انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و انجام معامله به آدرس بیرجند، بلوار پیامبر اعظم(ص)، ابتدای بلوار شهدای نیروی انتظامی، شركت گاز استان خراسان جنوبی، طبقه اول ، امور حقوقی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه بموقع مالكین و ذوالحقوق برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام می گردد.

ایستگاه تقلیل فشار گاز خیابان معتمد رضایی شهر فردوس
ابعاد ایستگاه ۱۵/۲۶ متر در ۱۳ متر در ۷/۸۱ متر در ۸/۰۶ متر

آگهی خرید و تملك زمین (نوبت دوم) شركت گاز استان خراسان جنوبی

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1476419
شناسه انتشار: 1405
شماره م / الف: -1