اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نظر دارد در سال جاری خدمات توانپزشکی و ارتوپدی فنی مورد نیاز افراد دارای معلولیت تحت پوشش را به‌صورت خرید خدمت ، تامین نماید.

متصدیان واحدهای توانپزشکی مرتبط می توانند اطلاعات این فراخوان را در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی به آدرس https://www.behzisti.ir / بخش استان ها / خراسان جنوبی / درباره بهزیستی استان / فراخوان خرید خدمات توانپزشکی مطالعه یا به منظور ارائه درخواست و انعقاد تفاهم نامه به‌صورت حضوری به معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان واقع در بولوار پیامبر اعظم «ص» ، سایت اداری ؛ مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1478315
شناسه انتشار: 1425
شماره م / الف: -1