شورای هماهنگی تبلیغاتی اسلامی خراسان جنوبی، زمان و  مسیر راهپیمایی روز جهانی قدرس در شهر بیرجند را اعلام کرد.

راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۲ در بیرجند

شناسه آگهی: 1478913
شناسه انتشار: 1439
شماره م / الف: 0