شهرداری قاین در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری‌ها غرفه باغ ملی را به‌صورت سه ساله به اجاره واگذار نماید. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می باشد.

شرایط تجدید مزایده به‌صورت اجاره:

۱. کلیه افراد و حقیقی و حقوقی میتوانند درمهلت مقرر به سامانه ستاد مراجعه واسناد لازم را دریافت نمایند

۲. ارائه سپرده شرکت در مزایده مبلغ 5درصد از مبلغ پایه (۷,۱۸۲,۰۰۰ ریال) می باشد که شرکت کنندگان می بایست مبلغ ذکر شده را به حساب سپرده شهرداری قاین به شماره ۳۱۰۰۰۰۱۵۸۵۰۰۳ نزد بانک ملی واریز و یا به همین مبلغ یک فقره (ضمانت نامه بانکی یا چک بین بانکی) شرکت در مزایده تهیه و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند و در هنگام برنده شدن اصل فیش را به شهرداری ارائه نمایند.

۳. مبلغ پایه اجاره سال اول ماهیانه مبلغ  ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال و سالهای دوم و سوم هر ساله ۳۰٪ افزایش می یابد.

۴. دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱  لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ می باشد.

۵. آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ می باشد.

۶. زمان بازگشایی پاکت‌های مزایده ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ در محل شهرداری خواهد بود.

۷. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۸. در صورت امتناع از انعقاد پیمان؛سپرده برنده یا برندگان مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۹. متقاضیان میبایست تمام اسناد و مدارک لازم را پس از مطالعه همگی را امضاء نموده و سپس در سامانه بارگذاری نمایند و نیازی به ارائه به شهرداری نمی‌باشد.

۱۰. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۵۹۶۵۶۰۰۳ (حاجی نژاد) واحد املاک شهرداری تماس حاصل یا به آدرس اینترنتی سامانه ستاد www.setadiran.ir جهت دریافت اسناد مراجعه فرمایند.

شهردار قاین-یداله غلام پور

شناسه آگهی: 1478386
شناسه انتشار: 1430
شماره م / الف: -1