اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

لذا متقاضیان محترم جهت دریافت اسناد از مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ لغایت ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ و جهت ارائه پیشنهاد تا مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به سایت: https://eauc.setadiran.ir به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۳۶۳۷۰۰۰۰۰۱  مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1478377
شناسه انتشار: 1427
شماره م / الف: -1