اداره آموزش و پرورش نهبندان به عنوان دستگاه مزایده گزار در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش اموال مازاد و اسقاطی خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مزایده شماره ۱۰۰۲۰۹۳۱۴۳۰۰۰۰۰۲ برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران به آدرس WWW.SETADIRAN.IR) انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار: از ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ تا ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ از ساعت ۸ الی ۱۴

مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت : تا روز شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴

مهلت بارگذاری پیشنهاد: تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴

زمان بازگشایی: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

جهت ارائه پاکت: به آدرس نهبندان – بلوار امام خمینی (ره) مدیریت آموزش و پرورش نهبندان (حراست) تحویل نمائید.

مدیریت آموزش و پرورش نهبندان

شناسه آگهی: 1474290
شناسه انتشار: 1361
شماره م / الف: -1