اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد ماده 22 الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک قطعه زمین با کاربری گردشگری در شهر طبس را از طریق فراخوان واگذار نماید. متقاضیان محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی تابعه مراجعه فرمایند.

كلیه مراحل فراخوان اعم از دریافت و بارگزاری تحویل اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس : www.setadiran.ir صورت می پذیرد و حتماً می بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگزاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذكور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شركت در فراخوان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ می باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ میباشد.

متقاضیان محترم علاوه بر اقدام از طریق سامانه ستاد می بایست پاکت پیشنهادهای خود را به شرح ذیل حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ به دبیرخانه مرکزی یا با پست پیشتاز به آدرس اعلام شده در جدول ذیل ارسال نمایند. تنها یک پاکت به‌صورت فیزیکی در مهلت مقرر تحویل فراخوان گزار گردد.

محتویات پاکت پیشنهاد که باید به صورت فیزیکی تحویل گردد:

  • ودیعه شرکت در فراخوان به صورت اصل ضمانتنامه بانكی معادل ۵% كل قیمت پایه فراخوان قابل دریافت در كلیه شعب بانك های استان و یا واریز وجه نقد (با ارائه اصل فیش بانكی) به شماره شبای حساب ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰۶۳۷۲۷۷۷IR با شناسه واریز ۹۷۸۲۸۶۵۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ بانك مركزی به نام سازمان ملی زمین و مسكن

ضمناً ؛ حتماً بروی پاكت نام شهر؛ شماره ردیف آگهی و شماره جدول قید گردد.

مواردی که جهت ارائه پیشنهاد باید در سامانه ستاد بارگذاری شوند:

  1. بارگذاری تصویر ودیعه شرکت در فراخوان + فرم درخواست استرداد سپرده
  2. فرم تكمیل شده شرایط خاص شركت در فراخوان
  3. تصویر موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط
  4. فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتی مورخ ۷۷/۱۰/۲۲
  5. تصویر شناسنامه، كارت پایان خدمت یا معافی دائم و كارت ملی برای اشخاص حقیقی؛ و تصویر آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی برای اشخاص حقوقی

(اسناد پیوست پیشنهاد قیمت به هیچ وجه شامل قیمت پیشنهادی فراخوان گر نمی باشد و ارسال پیشنهاد قیمت در فایل پیوست ممنوع میباشد. ملاک ارزیابی فراخوان گران بر اساس قیمت پیشنهادی درج شده در سیستم می باشد و فایل پیوست شامل مدارک مورد نیاز دستگاه فراخوان گزار است.)

تذكرات:

۱. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده های مشخص شده، مبهم، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲. برندگان فراخوان می بایست اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران را جهت ادامه اقدامات واگذاری به این اداره کل تحویل نمایند.

۳. واگذاری به‌صورت اجاره به شرط تملیك خواهد بود و در صورت پرداخت آخرین قسط و تسویه حساب و ارائه پایانكار ساختمانی با رعایت تناسب عرصه و اعیان و گواهی لازم از دستگاه صادر كننده موافقت نامه اصولی ، امكان صدور سند میسر خواهد بود.

۴. برندگان فراخوان موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاری، جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه‌های عملیاتی اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه نموده و تصویر فیش واریزی وجه قرارداد را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم است برندگان فراخوان اصل فیش پرداختی را به امور مالی اداره كل تسلیم نمایند. تكمیل مراحل تا ثبت نهایی قرارداد می بایست در سامانه ستاد صورت پذیرد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقی و مورد فراخوان به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار میگردد، كه در اینصورت سپرده تودیعی به نفع اداره كل ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۵. كلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده‌سازی ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره كلاً به عهده برنده می باشد.

۶. بازگشایی پاكات راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در محل اداره كل انجام خواهد شد.

۷. كسانی كه مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری می باشند حق شركت در مزایده را ندارند.

اطلاعیه عرضه یک قطعه زمین با كاربری گردشگری واقع در شهر طبس (نوبت اول)

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1476022
شناسه انتشار: 1386
شماره م / الف: -1