پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای "واگذاری مدیریتی و انجام کلیه امور مربوط به فعالیت های حفاظتی و نگهبانی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی" به شماره (۲۰۰۲۰۰۴۷۲۰۰۰۰۰۰۱) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ می باشد. ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه دریافت می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۲۳:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  ۱۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

آدرس: بلوار مدرس – چهارراه سیلو – خیایان امام موسی صدر شرقی – دبیرخانه مرکزی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی - و تلفن ۳۲۴۶۲۱۲۱-۰۵۶

تذکر: با توجه به ابلاغیه جدید در خصوص حذف ارسال فیزیکی پاکت های "ب" و "ج" ، استفاده از برنامه امضاء دیجیتال در زمان ارسال پاکت‌ها "ب" و "ج" الزامی میباشد.

تذکر: پاکت های "ب"و "ج" الزاما از طریق برنامه امضاء دیجیتال ارسال و بارگذاری گردد.

محمد حسن مجیدی

رئیس پارک

 

شناسه آگهی: 1476353
شناسه انتشار: 1403
شماره م / الف: -1