اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی (مناقصه گزار به نشانی بیرجند– نبش مدرس ۲۳-تلفن۳۱۷۵۱۰۰۰) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمانکاران دارای صلاحیت ازسازمان برنامه وبودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با درنظرگرفتن رشته، پایه وظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی (http://iets.mporg.ir) نیزمنتشر شده است.


برای نمایش تصویر در ابعاد بزرگتر کلیک کنید 

۱. تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار): ضمانت نامه بانکی معتبر در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۹۴  و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی.

۲. محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند– نبش مدرس ۲۳

۳. محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل می‌باشد. ضمنا به پیشنهادهای خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۴. اعتبار پروژه  (برابر شرایط مناقصه): مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی  و مابقی در صورت نیاز از محل اعتبارت سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد.

شناسه آگهی: 1472607
شناسه انتشار: 1351
شماره م / الف: -1