شهرداری قاین در نظر  دارد  ممیزی املاک شهر قاین به همراه نقشه برداری (GIS)  را از طریق مناقصه  عمومی به مدت شش ماه با امکان تمدید با صلاحدید شهرداری  تا یک سال   با شرایط  پیوست و شرایط ذیل به پیمانکار واگذار نماید.

۱. کلیه  شرکت های نقشه برداری در حوزه مربوطه که  توانایی انجام کار را دارند می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

۲. متقاضیان میبایست تمامی صفحات شرایط پیوست  آگهی مناقصه  را امضاء و در سامانه ستاد بارگذاری  نمایند.  

۳. مبلغ پایه مناقصه  برای مدت شش ماه  نوزده میلیارد  ریال  می باشد که شرکت کننده می‌بایست مبلغ پنج درصد کل مبلغ پایه یک ساله را یعنی مبلغ  ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده به حساب شهرداری قاین به شماره ۳۱۰۰۰۰۱۵۸۵۰۰۳ نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند و در هنگام برنده شدن اصل فیش را به شهرداری ارائه نمایند.  

۴. دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد از تاریخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۰  می‌باشد .

۵. آخرین مهلت بارگذاری  اسناد در سامانه ستاد پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ می‌باشد .

۶. زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت ۱۴ عصر روز  پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ می‌باشد .  

۷. شهرداری قاین در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۸. در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۹. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه آقای حسن قاسم نژاد به شماره ۰۹۱۵۳۶۲۷۱۸۱ و یا سامانه ستاد www.setadiran.ir  جهت دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.

شهردار قاین: یداله غلام پور

مسئول امور مالی: ابوالحسن خزائی نیا

واحد شهرسازی: علی مهاجر

واحد نوسازی: حسن قاسم نژاد

امور حقوقی و قرارداد ها: مهدی آبیاری

شناسه آگهی: 1470570
شناسه انتشار: 1335
شماره م / الف: -1