شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (شماره مناقصه: ۲۰۰۱۰۹۲۱۲۶۰۰۰۰۰۹) به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله‌ای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

قیمت‌ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

توضیح اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه¬گران، بازگشایی پاكات از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا لازم است كلیه مناقصه¬گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت¬نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

نشانی مناقصه‌گزار: بیرجـند - خیابان جمهوری اسـلامی ۶ - شرکـت ملی پخـش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی - طبقه دوم- اتاق ۲۰۹

مبلغ و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: یكی از تضامین معتبر در آیین¬نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ یاد شده در جدول فوق و در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام ۹۲۰۰۰۷۱۱۰۷ بانك ملت با شناسه ۱۲۴۹۲۳۲۴ به نام شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

تاریخ انتشار در سامانه تداركات الكترونیكی دولت: ساعت ۷ صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

تاریخ برگزاری جلسه توجیهی: روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

آخرین مهلت ارسال پاکات مناقصه (الف،ب و ج): تا ساعت ۱۸ روز یک‌شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه (الف، ب،ج) و محل گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات ساختمان ستاد شرکت

مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات

** شایان ذكر است در این مناقصه جهت تعیین مناسب‌ترین قیمت و برنده مناقصه، از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره ۷۹۶-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ وزیر محترم نفت (پیوست شده به اسناد مناقصه) استفاده می‌گردد.

حداقل تعداد مناقصه‌گران جهت گشایش پاكات: سه مناقصه گر

حداقل شرایط پیمانكاران :

  • ارائه گواهی تأیید صلاحیت معتبر و مرتبط از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی
  • ارائه گواهی تأیید صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
  • ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شركت، آگهی تأسیس شركت ، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، كد اقتصادی و شناسه ملی
  • ارائه تصویر شناسنامه، كارت ملی، مدرك تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شركت
  • ارائه گواهی نمونه امضاء و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

تذكر: کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می‌بایست اصل و یا برابر اصل شده باشند (از طریق دفاتر اسناد رسمی)

تاریخ انتشارآگهی نوبت اول: روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم: روز شنـبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: ۴-۳۲۲۱۱۸۶۱-۰۵۶ داخلی ۱۰۶

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1468704
شناسه انتشار: 1315
شماره م / الف: -1