موضوع مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی

(مناقصه عمومی و یك مرحله ای شماره 53140652)

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شركت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ - تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور قراردادها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع مناقصه: انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

شرح مختصر كار: انجام خدمات حمل و نقل و تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان (۲۰۰۱۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۸۱)

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲-

مبلغ تضمین: ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( یازده میلیارد ریال) - ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد.

نکته: اصل تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور بایستی به امور قراردادهای شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد.

محل تأمین اعتبار پیمان: اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه- طرحهای غیرعمرانی) شركت گاز استان سیستان و بلوچستان

شرایط متقاضیان:

 • ارائه تصویر برابر با اصل شده ی پروانه رتبه بندی و تأیید صلاحیت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی در رشته حمل و نقل
 • دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه
 • ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ یا حداقل سال ۱۴۰۰ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
 • مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .

تذکر : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق الاشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

برنامه زمانی مناقصه:

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ لغایت ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
 • اعلام نتایج ارزیابی كیفی: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ لغایت ساعت ۰۹:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد: ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
 • زمان و مكان بازگشایی پاكات: ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

کلیه اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) توزیع خواهد شد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند.

مناقصه گران تایید شده در ارزیابی كیفی می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه كمیسیون مناقصات بصورت فیزیكی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1468706
شناسه انتشار: 1317
شماره م / الف: -1