شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در رابطه با آگاه‌سازی والدین نسبت به شناخت دوستان فرزندان خون، پوستری را منتشر کرد.

شناسه آگهی: 1467442
شناسه انتشار: 1277
شماره م / الف: 0