شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به استناد آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲)  قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد جهت مناقصه «عملیات تکمیلی بدنه و سر ریز تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان» از طریق سامانه ستاد اقدام به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید.

پیمانکاران متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد و سایت شرکت به نشانی skhrw.ir  قسمت مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: 1466436
شناسه انتشار: 1270
شماره م / الف: -1