اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهر بیرجند به صورت نقدی را با مشخصات مندرج در جداول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید اراضی و کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی راه و شهرسازی شهرستان بیرجند مراجعه فرمایند.

كلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir صورت می پذیرد و حتماً می بایست دریافت اسناد از کاربری شخص انجام شود در غیر اینصورت امکان بارگزاری پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

ضمناً؛ جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سایت مذكور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شركت در مزایده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ می باشد و آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ میباشد.

متقاضیان محترم علاوه بر اقدام از طریق سامانه ستاد می‌بایست پاکت پیشنهادهای خود را به شرح ذیل حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ به دبیرخانه مرکزی یا با پست پیشتاز به آدرس اعلام شده در جداول ذیل ارسال نمایند. تنها یک پاكت به‌صورت فیزیكی در مهلت مقرر تحویل مزایده گزار گردد.

 محتویات پاکت پیشنهاد که باید به صورت فیزیکی تحویل گردد:

  • ودیعه شرکت در مزایده به صورت اصل ضمانتنامه بانكی معادل 5% كل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در كلیه شعب بانك های استان و یا واریز وجه نقد (با ارائه اصل فیش بانكی) به شماره شبای حساب ۶۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۱۰۶۳۷۲۷۷۷IR با شناسه واریز ۹۷۸۲۸۶۵۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ بانك مركزی به نام سازمان ملی زمین و مسكن

ضمناً ؛ حتماً بروی پاكت نام شهر؛ شماره ردیف آگهی و شماره جدول قید گردد. 

مواردی که جهت ارائه پیشنهاد باید در سامانه ستاد بارگذاری شوند:

  • بارگذاری تصویر ودیعه شرکت در مزایده+ فرم درخواست استرداد سپرده شرکت در مزایده
  • فرم تكمیل شده شرایط خاص شركت در مزایده
  • فرم تعهد نامه در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ 
  • تصویر شناسنامه، كارت پایان خدمت یا معافی دائم و كارت ملی برای اشخاص حقیقی؛ و تصویر آگهی روزنامه رسمی، آخرین تغییرات اشخاص حقوقی و گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمی برای اشخاص حقوقی

(اسناد پیوست پیشنهاد قیمت به هیچ وجه شامل قیمت پیشنهادی مزایده گر نمی باشد و ارسال پیشنهاد قیمت در فایل پیوست ممنوع میباشد. ملاک ارزیابی مزایده گران بر اساس قیمت پیشنهادی درج شده در سیستم می باشد و فایل پیوست شامل مدارک مورد نیاز دستگاه مزایده گزار است.)

تذكرات:

۱. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، كمتر از ۵ درصد و یا غیر از سپرده‌های مشخص شده، مبهم، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲. برندگان مزایده می بایست اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران را جهت ادامه اقدامات واگذاری به این اداره کل تحویل نمایند.

۳. واگذاری اراضی تجاری (جدول ۱) پس از واریز وجه توسط برنده مزایده و تسویه حساب قطعی نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گردید.

۴. برندگان مزایده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاری، جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه‌های عملیاتی اداره كل راه  و شهرسازی خراسان جنوبی مراجعه نموده و تصویر فیش واریزی وجه قرارداد را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. لازم است برندگان مزایده اصل فیش پرداختی را به امور مالی اداره كل تسلیم نمایند. تكمیل مراحل تا ثبت نهایی قرارداد می بایست در سامانه ستاد صورت پذیرد. عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقی و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار میگردد، كه در اینصورت سپرده تودیعی به نفع اداره كل ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۵. كلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده‌سازی ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره كلاً به عهده برنده مزایده می باشد.

۶. بازگشایی پاكات راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ در محل اداره كل انجام خواهد شد.

۷. كسانی كه مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری می باشند حق

شركت در مزایده را ندارند.

آگهی مزایده  اراضی تجاری درشهر بیرجند (نوبت دوم)

برای مشاهده جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1465974
شناسه انتشار: 1265
شماره م / الف: -1