اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی (مناقصه‌گزار به نشانی بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری - تلفن ۹۲-۳۲۴۰۰۳۹۰) درنظر دارد، اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات، به پیمان‌کاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ومدارک اقدام نمایند. 

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید

۱. تضمین شرکت درمناقصه(ارجاع کار): ضمانت‌نامه‌های معتبر در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۰۸۰۰۳۰۶۰۷۹۵۵۶۶۵ نزد بانک مرکزی شعبه بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس خراسان جنوبی.

۲. محل وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه این اداره کل به نشانی بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری

محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند، بلوار صنعت ومعدن، سایت اداری می‌باشد؛ ضمنا به پیشنهادهای خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳. اعتبار پروژه  (برابر شرایط مناقصه) : مطابق اعتبار درج شده در اسناد مناقصه

ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به نشانی (http://iets.mporg.ir) نیز منتشر شده است.

امور قرارداد اداره كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1465363
شناسه انتشار: 1259
شماره م / الف: -1