اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان جنوبی در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (https://eauc.setadiran.ir) و مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. لذا جهت بازدید در ساعت اداری از مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۳  لغایت  ۱۴۰۱/۱۲/۲۳  با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۲۱۳۵۲۷ دفتر حقوقی هماهنگی به عمل آید.

آگهی تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود

آگهی تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود2

نشانی محل و تاریخ خرید اسناد مزایده :

۱. ورود به سایت www.setadiran.ir و دریافت اسناد از قسمت مزایده (موضوع فراخوان مزایده شماره ۲۰۰۱۰۰۳۶۳۷۰۰۰۰۰۲)

۲. تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۳. بارگذاری اسناد مزایده: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

۴. زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 1465159
شناسه انتشار: 1256
شماره م / الف: -1